OBS: Du er nu offline

Pozwolenie na pracę

Podczas tej lekcji poznasz zasady dotyczące wydawania zezwoleń na pobyt i pracę dla pracowników sezonowych w Austrii.

Jeżeli jesteś obywatelem/obywatelką kraju Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), możesz przebywać na terenie Austrii bez wizy przez okres trzech miesięcy. Twój pobyt może być dłuższy, jeżeli:

  • jesteś zatrudniony/a lub pracujesz na własny rachunek na terenie Austrii,
  • dysponujesz wystarczającymi środkami utrzymania dla siebie i osób pozostających na twoim utrzymaniu, a także wystarczającą ochroną ubezpieczeniową dla siebie i członków swojej rodziny,
  • głównym celem twojego pobytu jest uczęszczanie do austriackiej szkoły lub innej uznanej placówki edukacyjnej.

Obywatele/obywatelki państw trzecich w sektorze rolnictwa

Jeżeli twój kraj nie należy do EOG, oznacza to, że obowiązują cię specjalne regulacje dotyczące zezwolenia na pobyt i pracę dla obywateli/obywatelek kraju trzeciego.

Każdego roku Służby ds. Zatrudnienia (Arbeitsmarktservice – AMS) określają limit obywateli i obywatelek krajów trzecich, którzy mogą pracować sezonowo w rolnictwie na terenie Austrii.

Twój pracodawca składa wniosek o zezwolenie na zatrudnienie pracownika sezonowego w ramach wspomnianego limitu. Jeżeli chcesz zatrudnić się jako pracownik sezonowy lub przy zbiorach oraz otrzymać zezwolenie na pobyt i pracę, musisz złożyć wniosek jako obywatel/obywatelka kraju trzeciego. Wniosek składasz w Służbach ds. Zatrudnienia (AMS).

Maksymalny okres zatrudnienia pracownika sezonowego z państwa trzeciego wynosi sześć miesięcy. Na przestrzeni dwunastu miesięcy pracownicy sezonowi otrzymujący zezwolenie na pracę w ramach wspomnianego limitu mogą świadczyć pracę maksymalnie przez okres dziewięciu miesięcy.

Zezwolenia wydawane osobom pracującym przy zbiorach w ramach wspomnianego limitu są ważne maksymalnie przez sześć tygodni

Jeżeli jesteś zarejestrowany/a jako stały pracownik sezonowy (taka rejestracja była pod pewnymi warunkami możliwa do kwietnia 2012 roku), obowiązują cię odrębne przepisy.

Pracownicy sezonowi i osoby zatrudnione przy zbiorach z Chorwacji

Jeżeli pracujesz sezonowo lub przy zbiorach i pochodzisz z Chorwacji, obowiązują cię odrębne przepisy. Ty również potrzebujesz zezwolenia na pracę, ale cieszysz się preferencyjnym traktowaniem w stosunku do obywateli/obywatelek krajów trzecich. 

Jako pracownik sezonowy z Chorwacji możesz otrzymać zezwolenie na pracę w rolnictwie/leśnictwie na nieprzerwany okres dziewięciu miesięcy, jeżeli pracowałeś/aś jako pracownik sezonowy w rolnictwie/leśnictwie w ciągu minionych trzech lat.

Wjazd i pobyt pracowników sezonowych i osób zatrudnionych przy zbiorach

W zależności od planowanego okresu zatrudnienia pracownicy sezonowi (zarówno z krajów, których obywatele muszą mieć wizę, oraz tych, w przypadku których nie jest to wymagane) muszą ubiegać się o wizę kategorii C i D.

Jako pracownik sezonowy musisz złożyć wniosek osobiście we właściwym przedstawicielstwie Austrii za granicą.

Aby otrzymać wizę:

  • Musisz spełniać ogólne wymogi wizowe i posiadać ważne zezwolenie na pracę wydane przez AMS.    

Jeżeli jesteś pracownikiem sezonowym, który wielokrotnie pracował w takim charakterze w Austrii, legalnie mieszkając na jej terytorium („bona fide”), możesz ubiegać się o wizę kategorii C (zezwalającą na pobyt w Austrii przez maksymalnie 90 dni na przestrzeni 180 dni), ważną przez okres do pięciu lat (co obejmuje kilka krótkich sezonów). Taka wiza jest odpowiednia w przypadku krótkoterminowej pracy sezonowej. Oprócz wizy na każdy sezon potrzebujesz zezwolenia na pracę.

UWAGA

Jeżeli zamierzasz pozostać w Austrii dłużej niż 90 dni lub masz już zezwolenie na pracę z datą ważności przekraczającą 90 dni, musisz złożyć wniosek o wizę kategorii D we właściwym przedstawicielstwie Austrii za granicą, mimo że wiza kategorii C jest ważna przez okres do pięciu lat.

W przypadku odnowienia dotychczasowego zezwolenia na pracę bądź otrzymania kolejnego zezwolenia, możesz ubiegać się o przedłużenie wizy w Austrii, jeżeli legalnie mieszkasz na jej terytorium na podstawie wizy dla pracowników sezonowych. Wniosek należy złożyć we właściwej Regionalnej Komendzie Policji (Landespolizeidirektion – LPD).

Możesz podjąć zatrudnienie jako pracownik sezonowy dopiero po wydaniu wizy. Jako pracownikowi sezonowemu nie przysługuje ci prawo do pobytu stałego ani do łączenia z rodziną.

Pamiętaj, że przepisy dotyczące zezwolenia na pobyt i pracę mogą się zmieniać wraz z wchodzeniem w życie nowych aktów prawnych. Należy również zwrócić uwagę, że uchodźców i migrantów obowiązują odrębne regulacje.

Dowiedz się więcej: