OBS: Du er nu offline

Zakwaterowanie i wyżywienie

Pracodawca nie jest zobowiązany zapewnić Ci zakwaterowania, ale jeśli chce to zrobić, powinien uwzględnić to w umowie o pracę.

Musisz pamiętać, że takie koszty zakwaterowania ponoszone przez pracodawcę stanowią dochód - dla pracownika, gdy ich koszt przekracza 500 PLN miesięcznie. 

Uwaga! Dotyczy to Ciebie tylko wtedy, gdy nie mieszkasz w miejscu zatrudnienia i jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  a) przejazdów,
  b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  c) noclegów,
  d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, 

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. 

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
  b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
  a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
  b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. 

Dieta nie przysługuje:

 1. za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika.
 2. jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.