OBS: Du er nu offline

Przydatne słowa

PAYMENT 

WYNAGRODZENIE


Basic salary  Pensja podstawowa
Collective Agreement  Układ zbiorowy
Deduction  Potrącenie
Extra pay  Dodatek do pensji
Company  Firma
Gross Brutto
Interim payslip  Okresowy wyciąg z listy płac
Minimum wage  Płaca minimalna
Net Netto 
Overtime Nadgodziny
Payslip Pasek płacowy
Piecework  Praca na akord
Short-term work Praca tymczasowa
Standard wage  Składka zgodna z układem zbiorowym pracy
Tax Podatek
Wage group Tabela płac zasadniczych
Working time record Kalendarz czasu pracy
WORKING CONDITIONS

 WARUNKI PRACY
Accident insurance  Ubezpieczenie wypadkowe
Apply for Aplikować
Being entitled to  Być upoważnionym 
Board & lodge  Zakwaterowanie
Break  Przerwa
Compensation Rekompensata
Contract Umowa
Contributions  Składka
Employee Pracownik
Employer Pracodawca
European Health Insurance Card (EHIC)  Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUS)
Health insurance  Ubezpieczenie zdrowotne
Holiday payment  Wynagrodzenie urlopowe
Illness Choroba
Law Prawo
Lease agreement  Umowa o dzierżawę 
Pension Emerytura
Period of notice Okres wypowiedzenia
Preclusive period  Klauzula prekluzyjna
Public holiday Święto państwowe
Social insurance  Ubezpieczenie społeczne
Termination Wypowiedzenie
To be paid Otrzymać zapłatę
Unemployment benefits  Zasiłek dla bezrobotnych
Unemployment fund  Fundusz pracy
Work permission Pozwolenie na pracę
Work place Miejsce pracy
HEALTH & SAFETY
 
BEZPIECZENTWO I HIGIENA PRACY
Accident  Wypadek
Emergency Nagły wypadek
Gloves Rękawice
Head covering  Nakrycie głowy
Health & safety  BHP
MRSA Gronkowiec złocisty
Muscular-skeleton disease Choroby układu mięśniowo-szkieletowego
Occupational disease Choroba zawodowa
Protective clothes Odzież ochronna
Safety shoes Obuwie ochronne
Sun protection Ochrona przeciwsłoneczna
Ticks Kleszcze
To prevent Zapobiegać
To protect Chronić
Work instruction Instrukcja pracy
Workload Obciążenie robocze
HELP & ACTION 

 PORADA I POMOC
Advice  Porada
Consultant Konsultant
Counselling centre Centrum konsultacyjne
Court Sąd
Customs Urząd celny
Foreman Majster
Letter of demand Wezwanie do zapłaty
Membership Członkostwo
Seasonal worker Pracownik sezonowy
Shop stewart Przedstawiciel załogi
Support Wsparcie
To call  Wezwać
To organise Organizować
To stand up for Stanąć w obronie
To sue Zaskarżać
Together we are stronger Razem możemy więcej
Union Związek
Violation Naruszenie
Works council Rada zakładowa
COUNTRY INFORMATION
 
INFORMACJE O KRAJU
Box  Skrzynka
Child benefit Zasiłek na dziecko
Church Kościół
Community college Kształcenie ustawiczne
Deposit  Kaucja
Doctor Lekarz
Hospital Szpital
Integration course Kurs integracyjny
Language class Kurs językowy
Market place Rynek handlowy
Metting point Miejsce spotkania
Opening hours Godziny otwarcia
Prohibition, prohibited Zakaz
Public transportation Transport publiczny
Rubish segregation Segregacja odpadów
Ticket Bilet
To cut asparagus Zbiór szparagów
To pick Zbierać
Traffic Ruch uliczny